De Lions Rijswijk steken graag de handen uit de mouwen om goede doelen en organisaties te ondersteunen. 

In Rijswijk zijn we een vereniging van doeners en organiseren ook fundraisingsevenementen.

Als dit je aanspreekt, dan komen wij graag in contact met jou!

Heb je interesse in de Lions: meld je dan aan voor een kennismakingsgesprek via rijswijk@lions.nl 

 

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond, kennis en kunde, zijn we samen sterker. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Lions Club branch Rijswijk 

Medio 2014 is onder aanvoering van Ton de Liefde de Lions-afdeling in de gemeente Rijswijk opgericht.
Inmiddels zijn er 13 enthousiaste leden en Lions Rijswijk heeft eind 2018 haar officiele clubstatus behaalt als club branch van lions club Den Haag Centrum.

Doelstelling

De Lions Rijswijk heeft als doelstelling:

 • Wij zetten ons vanuit de Lions gedachte belangeloos in voor mensen, groeperingen en in voorkomende gevallen ook voor dieren die hulpbehoevend zijn. Hierbij richten wij ons voornamelijk op onze eigen directe Rijswijkse omgeving, doch niet uitsluitend daarop. Zo wordt niet uitgesloten dat we deelnemen aan activiteiten die Rijswijk ontstijgen, maar dit zal nooit “leading” worden.
 • Wij richten ons ook op het gezond en verantwoord verhogen van het leefklimaat binnen Rijswijk ten behoeve van de Rijswijkse bevolking of delen daarvan.
 • Wij bevorderen goede vriendschap en saamhorigheid tussen onze leden.

 

Strategie 

Vanuit haar doelstelling geeft de LC Rijswijk op verschillende manieren vorm aan haar activiteiten:

 1. De reguliere bijeenkomsten die 1x in de drie weken plaatsvinden.
 2. Het organiseren van activiteiten en fundraising activiteiten.
 3. Het actief communiceren en contact onderhouden met andere Lions Clubs en mogelijk ook andere service clubs om van elkaar te leren en om bij te dragen aan het Lions ideaal op een hoger niveau.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt, is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

 

Test2